Gå til forsiden trans Gå til Om FLEXid Gå til For ungdom Gå til For foresatte Gå til Der du bor Gå til Bli kursholder Annet-meny Gå til lenker
 

OM FLEXid

 

HVEM ER FLEXID FOR?

FLEXid er for ungdommer med en eller annen form for krysskulturell oppvekst.

  • Begge eller en av foreldrene har ikke norsk bakgrunn
  • Foreldrene kan være fra to ulike kulturer
  • Ungdommene vokser opp i et annet land enn foreldrenes hjemland
  • Ungdommene har bodd i ett eller flere land i oppveksten, men bor nå her
  • Noen barn med adoptivbakgrunn kan føle seg krysskulturelle
Mange har flere flytte-erfaringer bak seg, både mellom ulike land og ulike steder i Norge. Dette er ofte erfaringer de ikke har satt ord på, og flere mangler en bevissthet i forhold til sin egen identitet og bakgrunn. Andre igjen har vokst opp i Norge, og for dem vil flyttingene være mer en del av familiehistorien enn noe selvopplevd.
Uavhengig av etnisk bakgrunn finner man en del gjennomgående felleserfaringer og utfordringer hos barn og unge med oppvekst preget av mobilitet og krysskulturelle erfaringer. Mange kjenner seg igjen i følgende:

  • Strev med identitet og tilhørighet
  • Rotløshet og savn
  • Hyppig pendling mellom ulike kulturelle arenaer og roller
(Pollock og van Reken 2005)

Kurset er hovedsakelig for ungdom med flerkulturell oppvekst mellom 15 og 20 år (fra 9. klasse), men kan også tilrettelegges for unge voksne mellom 20 og 30 år.

Globalisering fører til at stadig flere vokser opp med flerkulturell påvirkning. Alminneliggjøring av denne typen oppvekst er derfor både hensiktsmessig og viktig, siden mange kan føle at de kun utgjør en liten og annerledes minoritet.

Tusenvis av norske barn og unge har gjennom årene vokst opp i utlandet, og bodd der i kortere eller lengre tid, bl.a. barn av diplomater, bistandsarbeidere, misjonærer, forretningsfolk, fotballproffer osv.

Andre er flerkulturell som følge av å tilhøre en minoritet, f.eks Abid Raja, som har foreldre som flyttet til Norge, og vokser opp med tilhørighet i både et pakistansk og norsk miljø. Samisk ungdom, med både minoritetstilhørighet og norsk påvirkning, vil være del av en definisjon av det å være flerkulturell. John Carew er representant for mange som vokser opp med foreldre fra to ulike land. En del barn som har måttet flykte fra hjemlandet, kan ha bodd flere år i ulike land før de kom til Norge. Fellesnevneren er at alle vokser opp med flere kulturer.


Se Third Culture Kid - TCK

Hvorfor FLEXidkurs?
Hvis man tenker ordet "kultur" som den måten man lærer å tenke og handle på gjennom gjentagende "opplæring", så gir det mening å si at barn med flerkulturell oppvekst utvikler en egen "kultur" for å orientere seg i verden. For dem, som for alle andre med en kulturell erfaringsbakgrunn, er dette automatiske responser som man opplever som naturlig for seg.

Vi tror at for ungdom med flerkulturell bakgrunn er det verdifullt å bli bevisst hva som kjennetegner sitt krysskulturelle, og ofte mobile liv (se Third Culture Kid - TCK) Her er noen overskrifter på hva som kan ligge i en slik kultur:

Flere måter å tenke på
Unge med flerkulturell oppvekst har ofte en forståelse for at det er flere måter å tenke om virkeligheten på - at det er parallelle "logikker" som er like relevante og naturlige. Når samfunnet blir stadig mer flerkulturelt, vil også kulturen og kommunikasjons-kompetansen til TCK-ere bli stadig mer relevant og etterspurt.
FLEXid har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommene til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon.


Forventningsdilemma
Ei jente ga uttrykk for det forventningsdillemmaet hun opplevde i hverdagen mellom skole og venner på den ene siden, og personer med samme etnisk bakgrunn på den andre siden: " Jeg føler meg klemt som veggen mellom to rom"
I sin daglige "kulturpendling" må en del unge forholde seg til mange ulike situasjoner, dilemmaer og utfordringer som de fleste jevnaldrene ikke måter på samme måte.
Denne forventningsklemma kan oppleves vanskelig.

Den skjulte ressurs
Mange har også en følelse av at det de vet og kan ikke er relevant i Norge - ingen etterspør det.
Medias fokus er ofte på det negative. Men pendlingen mellom ulike kulturer og miljøer gir også verdifull erfaring, kunnskap og strategier. Derfor fokuseres det både på ressursene, utfordringene og mulighetene i kurset.

Muligheter

Ungdommenes kjennskap til ulike kulturer, språk, tradisjoner, og tenkemåter gir dem et unikt utgangspunkt og potensial i å bygge broer mellom mennesker. Men denne kunnskapen og erfaringen må bevisstgjøres for å kunne bli noe de kan nyttiggjøre seg. FLEXid ønsker å gi ungdommene selvtillit gjennom tydeliggjøring av hva de allerede har med seg som potensiale, og peke på hvordan de kan gjøre erfaringene sine til gode strategier i et flerkulturelt samfunn.

 
LOGG INN
Gå til Sandnes Media