Gå til forsiden trans Gå til Om FLEXid Gå til For ungdom Gå til For foresatte Gå til Der du bor Gå til Bli kursholder Annet-meny Gå til lenker
 

OM FLEXid

 

CROSS CULTURAL KID - CCK / THIRD CULTURE KID - TCK

I en verden av stadig mer globalisering, bevegelse og migrasjon, øker antall mennesker som kan kalle seg flerkulturell i betydningen ha vokst opp i og med flere kulturer, språk og tradisjoner tett innpå seg. I dette landskapet har det vokst frem en rekke begreper som har som mål å fange opp hva en slik oppvekst kjennetegnes av, og som definerer noen av de viktigste faktorene ved en slik oppvekst.

Third Culture Kid (TCK) er et slikt begrep, som ble formulert først av Ruth Useem, en amerikansk sosiolog, som ville beskrive det hun observerte hos barn av amerikanske bistandsarbeidere i den tredje verden. Hennes nysgjerrighet på denne gruppen har blitt videreført, og i boka "Hvor er hjemme?" skriver David Pollock og Ruth van Reken om dette begrepet i detalj.

En stadig større gruppe mennesker kalles TCK, ut fra sin oppvekst med høy mobilitet, krysskulturell erfaring og tilhørighet til organisasjoner eller arbeidsgivere som ofte skaper "en kultur i kulturen".

FLEXid adopterte tidlig dette begrepet i arbeid med ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge. Hensikten var å se likhetene mellom barn med flerkulturell erfaring - uavhengig av årsak eller beveggrunner - og peke på betydningen for identitet, trygghet og selvfølelse når innhold i erfaringer fra en slik oppvekst blir mer tydelig definert og beskrevet. I kurssekvensen har begrepet TCK vært brukt til nå. Det som synes å ha betydning, er at ungdommene i kontakt med begrepet gir tilbakemelding på at "de er noe", og at det de lever med og erfarer daglig har verdifull betydning og fremtidsmuligheter.


TCK � CCK

Dilemmaet med begrepet er flere:1. TCK begrepet har tradisjonelt definert en oppvekst kjennetegnet av
- Høy mobilitet
- Krysskulturell erfaring
- Organisasjons-identitet (misjon, UD, bistand, internasjonal skole etc)
Ved å bruke begrepet svært utvidet, kan man miste dets mulighet til å fange opp det særskilte ved denne gruppen. Den gruppen vi møter i FLEXid varierer i stor grad med hensyn til mobilitets-faktoren, og sjelden er de berørt av organisasjonsidentitet.

2. Det har vist seg vanskelig for ledere å klart fange opp betydning og definisjon av TCK - begrepet, og temaet blir derfor vanskelig å gjøre meningsfullt i undervisningen.Hvilke begreper kan vi bruke?
Ruth van Reken (bildet) har laget en ov
ersikt over begreper som favner både likheter og ulikheter blant grupper som på en eller annen møte kan kalles flerkulturelle.Det begrepet som samler alle underkategorier er
CCK - Cross Cultural Kid.

I FLEXidkursene møter vi ungdommer
som kan betegnes som flere av underkategoriene i van Rekens modell. FLEXid har som mål å tydeliggjøre likheter i en oppvekst hvor man utvikler ferdigheter, sensitivitet og evne til smidigå bevege seg mellom kulturer og språk med ulike verdier og forståelsesmåter. I møte med ungdommene ser vi at når identitet vokser frem som noe håndgripelig som kan beskrives og gis verdi, vokser også selvfølelse, selvtillit og tilhørighet til storsamfunnet. I denne målsettingen er forskjellene mellom ulike grupper flerkulturelle underordnet.

 
LOGG INN
Gå til Sandnes Media