Gå til forsiden trans Gå til Om FLEXid Gå til For ungdom Gå til For foresatte Gå til Der du bor Gå til Bli kursholder Annet-meny Gå til lenker
 

OM FLEXid

 

INNHOLD OG TEMAER

Det tematiske innhold i FLEXid er knyttet til områdene:
Identitet og tilhørighet


Ressurser og muligheter


Utfordringer valg og dilemmaerFLEXid er delt inn i 12 ulike temaer. De første 6 temaene har hovedfokus på gruppenivå - hvor forventede følelser og reaksjoner knyttet til ulike livsområder ved det å være krysskulturell normaliseres, anerkjennes og gyldiggjøres. Felles erfaringer, felles gjenkjenning, typiske dilemmaer og valg, samt potensialet i å tilhøre gruppen krysskulturelle barn.


De siste 6 temaene bygger videre på og utvider perspektivet på de samme temaene, men har hovedfokus på individet; personlig respons på dilemmaer, valg og utfordringer, og personlige valg i forhold til å bruke egne ressurser og muligheter. Det vektlegger egen historie som betydningsfull og viktig, og individuelle valg i forhold til identitet og tilhørighet

Hensikten med denne oppbyggingen er å starte med å bygge opp under opplevelsen av å tilhøre et erfaringsfellesskap, hvor egne opplevelser kan bli gjenkjent og forstått. Det å anerkjenne retten til å "være noe", selv om man ikke er 100% norsk eller kurdisk, tyrkisk, indisk osv. Med utgangspunkt i felles erfaringer, kan man finne ord som dekker følelser, tanker og opplevelser man ellers har strevd med å integrere.
Individfokuset er betydningsfullt i prosessen med å ansvarliggjøre ungdommene på selvstendige valg i møte med omverden, både egen minoritetsgruppe og storsamfunnet. Med ståsted i bevisste valg, kan ungdommene bedre forholde seg til utfordringer.

Metodikken brukes til å skape refleksjon og bevisstgjøring
FLEXid er et kurs som fra første stund i møte med ungdommene vektlegger aktiv refleksjon fra deltagerne. Lederne læres opp til å se seg selv som katalysatorer for tankevirksomhet, og la denne komme til uttrykk i umiddelbare, direkte og ugjennomtenkt form, uten å stoppe, endre, påpeke eller rette på ungdommene.

Dette forutsetter en respekt for at hver av ungdommene vil være i en prosess som går over tid, og at denne prosessen vil gi dem perspektiver uten av ledere kommer med "fasitsvar".
Det forutsetter en tillit til ungdommenes evne til å lete seg frem til egne svar, en toleranse for "uspiselige holdninger" eller innspill som bryter med lederens egne meninger.Faglig forankring
Metoden "motivational interviewing"

(T.Miller) beskriver en tilnærming som vi opplever gjenkjennende for det FLEXid ønsker med sine ledere: å gjennom spørsmål, innspill og bruk av hele gruppa speile tilbake meninger og gradvis hjelpe dem til å reflektere, utvide perspektiver og bli bevisst egne automatiserte tanker og holdninger, slik at de eventuelt kan ta stilling til hvem og hvordan de vil være.


Resiliens-tenkning
i psykologien fremhever faktorer som vil være beskrivende for FLEXid:

Evnen til refleksjon knyttes til nysgjerrighet om sine egne tanker, følelser og motivasjoner, og likeledes det å skape mening og å handle ansvarlig.
Deltakelse kan knyttes til det å være en aktør i eget liv, og en overbevisning om at det man gjør har en betydning og kan påvirke egen livssituasjon. Det relasjonelle knyttes til å kunne engasjere seg og samhandle med andre personer som gjør en i stand til å utnytte støttende relasjoner når disse er tilgjengelige.
Fokuset i FLEXid på forholdet mellom foreldrene og ungdommene er eksempel på å utvikle slike støttende relasjoner (Eide og Mekonnen 2007).


"Sense of coherence" (Antonovsky, ) - eller opplevelse av mening og sammenheng som sentralt i psykisk helse, underbygges i FLEXid. å skape mening i eget liv og forstå sine erfaringer i sammenheng går som en rød tråd gjennom hele kurset.
Etter fullført kursrekke hvert skoleår blir det utdelt kursbevis til deltakerne.
Ungdommer som har gjennomført kursrekken har blitt tilbudt et lederutviklingskurs, og har hatt praksis på kurssamlingene med ansvar for aktiviteter, gruppearbeid og rollespill til kurstemaene. Ungdomslederne får kursbevis og attest etter fullført kurs. Bruken av lederungdommer som rollemodeller har vist seg svært verdifull.
 
LOGG INN
Gå til Sandnes Media